Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

UAB Nordrent (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir paaiškina kaip renkami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys, taip pat kaip užtikrinamas sąžiningas ir skaidrus Jūsų duomenų tvarkymo procesas Bendrovėje Jums naudojantis mūsų valdoma interneto svetaine ir/ ar paslaugomis.

Jūsų duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB Nordrent
Įmonės kodas: 304966459
Buveinės adresas: Oršos g. 4 - 102, 09300 Vilnius
Tel. nr. 8 685 66 777
El. p. info@nordrent.lt

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, Jums kiekvieną kartą naudojantis / išreiškus ketinimą naudotis Bendrovės paslaugomis tiek internetinėje Bendrovės sistemoje, tiek klientų aptarnavimo vietose, pildant šioje svetainėje esančius ar klientų aptarnavimo vietose pateiktus dokumentus (paraiškas, prašymus, anketas ir kt.), pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ir /ar atstovais metu, Jums naršant Bendrovės interneto svetainėje www.nordrent.lt, skambinant Bendrovės telefono numeriu ir kitais atvejais, kai tvarkomi Jūsų asmens duomenys, bus taikomos šioje Privatumo politikoje nurodytos sąlygos. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ ar paslaugomis.

Atkreipkite dėmesį, kad Privatumo politika gali būti atnaujinama, todėl prašome ją nuolat peržiūrėti, kad būtumėte susipažinęs su aktualia dokumento versija.

2. Kokiais tikslais renkame informaciją apie jus?

Jūsų duomenys yra būtini, kad galėtume suteikti Jums pageidaujamas paslaugas ir užtikrinti tinkamą duomenų naudojimą.

Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tokiais tikslais:

2.1. Asmens tapatybės nustatymo; mokumo vertinimo ir rizikos valdymo; nuomos sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės; sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kitų finansinių nusikaltimų prevencijos;
2.2. Skolų administravimo;
2.3. Komunikavimo ir konsultacijų teikimo vertinant Jūsų poreikius;
2.4. Ginčų sprendimo;
2.5. Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu (pokalbio įrašymas);
2.6. Tiesioginės rinkodaros;
2.7. Statistikos.

3. Kodėl ir kokią informaciją renkame apie jus?

Šios privatumo politikos 2 straipsnyje išvardintiems tikslams pasiekti Bendrovė renka šiuos duomenis:

3.1. Duomenis apie Jūsų tapatybę: vardas, pavardė, asmens kodas ar kita unikali simbolių seka, skirta asmens identifikavimui, gimimo data, asmens dokumento numeris, jo kopija, pilietybė ar valstybė, kuri išdavė asmens dokumentą, rezidavimo valstybė, veido nuotrauka, kt. (Tapatybės duomenys);
3.2. Kontaktinius duomenis: adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt. (Kontaktiniai duomenys).
3.3. Naudotojo pažinimo informaciją: patikros viešuose ir privačiuose registruose, darbovietė, veikla, šeimyninė, socialinė padėtis, pajamos ir jų rūšis, naudojamos paslaugos, operacijos ir sudaryti sandoriai, kt. (Naudotojo pažinimo informacija);
3.4. Mokėjimo informaciją: sąskaitos numeris, mokėjimo paslaugų teikėjas (Mokėjimų duomenys);
3.5. Mokumo duomenis: mokumo reitingas, mokėjimai, skolos, bankroto bylų informacija, ir kt. (Mokumo duomenys);
3.6. Duomenis, susijusius su šia Bendrove: informacija apie Bendrovės Jums teikiamas paslaugas ir su tuo susiję duomenys (pvz. nuomos sutarties numeris), duomenys apie sutarčių vykdymą ir / ar nevykdymą, sudarytus sandorius, galiojančias ir pasibaigusias sutartis, pateiktas paraiškas;
3.7. Duomenys, reikalingi užtikrinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus ir tarptautinių sankcijų vykdymą: duomenys apie tai, ar Jūs, Jūsų artimieji, šeimos nariai ir artimieji pagalbininkai yra politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys tikrųjų naudos gavėjų duomenys, duomenys apie vykdomą veiklą ir sandorių šalis, dalykinių santykių stebėsenos duomenys;
3.8. Telefoniniai pokalbių įrašai, kai skambinama Bendrovei: skambinančiojo telefono numeris, skambučio metaduomenys (sujungimo pradžios data, laikas, trukmė), telefoninio pokalbio įrašas, kuris apima Jūsų pateiktus duomenis telefoninio pokalbio metu;
3.9. Duomenys, kurie generuojami naudojantis elektroninių ryšių priemonėmis: elektroniniu paštu ir interneto svetainėje pateikti duomenys, srauto duomenys – interneto vartotojo sujungimo metu naudotas IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui, paslaugoms pasiekti, parametrai, prisijungimo informacija – Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė; užklausų terminai, kuriuos įvedate Bendrovės interneto svetainėje ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje.

4. Kaip gaunami ir renkami jūsų asmens duomenys?

4.1. Gaunami tiesiogiai iš Jūsų: duomenys gaunami Jums pildant paraiškas, prašymus, užklausas, sudarant sutartis, teikiant pretenzijas, atvykus į klientų aptarnavimo skyrius ar naršant www.nordrent.lt svetainėje, skambinant Bendrovei;
4.2. Iš trečiųjų asmenų: finansų įstaigų, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kreditingumo vertinimo sistemų, registrų, duomenų bazių. Taip pat mes galime patikrinti viešai prieinamą informaciją apie Jus, siekdami patvirtinti Jūsų tapatybę ar Jūsų pateiktus duomenis, sudaromus sandorius ir operacijas;
4.3. Automatiškai: duomenys gaunami generuojant automatiškai lankantis svetainėje ir / ar socialinėje paskyroje.

5. Kam perduodame jūsų asmens duomenis?

Bendrovė Jūsų duomenis gali teikti: priežiūros institucijoms, bankinių ir kitų finansinių paslaugų partneriams, partneriams, kurie teikia tapatybės nustatymo, sankcijų sąrašų tikrinimo, operacijų stebėsenos paslaugas, valstybės institucijoms, advokatams, antstoliams, notarams, ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams, auditoriams, kitiems asmenims, kurie teikia Bendrovei paslaugas arba yra susiję su Bendrovės teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, informacinių technologijų paslaugų teikėjai, pašto paslaugų teikėjai, archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.), kurie turi teisėtą interesą arba Jūsų sutikimą.

Bendrovė užtikrina, kad perduoda Jūsų asmens duomenis tik laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenys nebus perduodami į trečiąsias šalis ir tarptautines organizacijas.

6. Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Duomenys, renkami asmens tapatybės nustatymo, konsultacijų teikimo ir Jūsų poreikių vertinimo, mokumo vertinimo ir rizikos valdymo, nuomos sutarties sudarymo, vykdymo, kontrolės ir bendravimo su Jumis, skolų administravimo, sukčiavimo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, kitų finansinių nusikaltimų prevencijos, statistinės analizės tikslais, yra tvarkomi 8 (aštuonis) metus nuo dalykinių santykių su Jumis (ar Jūsų sutuoktiniu) pabaigos. Saugojimo terminai gali būti papildomai pratęsti ne ilgiau kaip 2 metams, kai yra motyvuotas kompetentingos institucijos nurodymas. Toks duomenų tvarkymo terminas privalomas pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Duomenys, renkami tiesioginės rinkodaros, informavimo apie sutarties pakeitimus tikslais, yra tvarkomi 2 metus nuo dalykinių santykių su Jumis pabaigos.

Duomenys, renkami pretenzijų / skundų nagrinėjimo tikslais, yra tvarkomi 3 metus nuo atsakymo į Jūsų pretenziją / skundą pateikimo dienos, išskyrus atvejus, jeigu skundo nagrinėjimas yra perkeltas į teismą, tokiu atveju duomenys yra tvarkomi 3 metus nuo galutinio sprendimo priėmimo dienos.

7. Kaip tvarkome jūsų duomenis, kaip ir kodėl vykdome profiliavimą?

Jūsų duomenys tvarkomi tiek automatiniu būdu, tiek fizinėmis priemonėmis, kas apima ir automatinį sprendimų priėmimą ir profiliavimą dėl skirtingų tvarkymo tikslų.

Siekdami įvertinti Jūsų mokumą ir priimti sprendimą dėl nuomos Jums suteikimo bei nuomos įmokų dydžio, vykdyti Jūsų sudarytų sandorių stebėseną, siekdami užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui ar kitais tikslais, susijusias su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu, Bendrovė gali vykdyti profiliavimą.

Profiliavimas reiškia, jog Bendrovė, priimdama sprendimus dėl nuomos suteikimo automatiniu būdu, nustatytu algoritmu tikrina Jūsų mokumą ir įvertina, ar sutartis gali būti sudaryta. Jei automatizuotu būdu priimtas sprendimas yra neigiamas, jis nukreipiamas Bendrovės darbuotojų peržiūrai ir gali būti pakeistas. Bendrovė imasi reikiamų priemonių, kad būtų apsaugotos Jūsų teisės ir laisvės bei teisėti interesai. Jūs turite teisę reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo nuomonę, užginčyti automatizuotu būdu priimtą sprendimą. Jūs turite teisę nesutikti su automatizuoto sprendimo priėmimu kreipiantis tiesiogiai į Bendrovę.

Automatinis sprendimų priėmimas ir profiliavimas gali būti naudojami patvirtinant Jūsų tapatybę, tikrinant Jūsų duomenis tarptautinėse duomenų bazėse, stebint Jūsų operacijas ir sandorius, veiklą, numatant kitus aspektus. Tokie veiksmai yra privalomi pagal galiojantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reguliavimą ir būtini pradedant su naudotoju dalykinius santykius.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais. Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs

8. Jūsų teisės

Jūs turite tokias teises:

8.1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
8.2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
8.3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti). Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų teisingumą;
8.4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“), jeigu tam yra pagrįstos priežastys. Prašome atkreipti dėmesį, kad mes ne visais atvejais galėsim vykdyti Jūsų prašymą sunaikinti duomenys dėl teisinio reguliavimo;
8.5. teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
8.6. teisę atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Toks sutikimo atšaukimas neturi poveikio iki šio sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų tvarkymui;
8.7. teisę, nenurodant nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros, įskaitant profiliavimą, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara, tikslais;
8.8. teisę gauti arba prašyti perduoti kitam subjektui su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėt susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir kurių tvarkymas yra grindžiamas šios sutarties vykdymo tikslais arba Jūsų sutikimu bei kurie yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;
8.9. teisę kreiptis dėl automatinėmis priemonėmis priimto sprendimo peržiūrėjimo, reikalaujant žmogaus įsikišimo;
8.10. teisę pateikti skundą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jei manote, kad Jūsų duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus asmens duomenų apsaugos srityje.

9. Slapukai

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje www.nordrent.lt, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams, taip pat norime geriau suprasti Jūsų elgesį ir pagal tai tobulinti savo produktus ir paslaugas. Tam reikalingi slapukai (angl., cookies). Tai nedideli informacijos elementai, kurie automatiškai sukuriami naršant svetainėje ir yra išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Jie padeda mums atpažinti Jus kaip ankstesnės tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių.

Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko tikslas Slapuko saugojimo terminas
analitinis _ga Naudojama vartotojų tipams išskirti 2 metai
analitinis _gat Naudojamas sumažinti užklausų dažnį, apriboti duomenų rinkimą didelio srauto tinklapiuose 10 minučių
analitinis _utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
_utmt
Šie slapukai naudojami statistinei Informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti; gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui tobulinti 2 metai
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
10 minučių
funkcinis CILLang Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį 5 metai
analitinis _dc_gtm Naudojama vartotojų tipams išskirti 1 minutė
funkcinis ARRAffinity Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį Iki internetinio puslapio uždarymo
funkcinis ASP.NET_Sessionld Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį Iki internetinio puslapio uždarymo
funkcinis ecredit2 Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį Iki internetinio puslapio uždarymo
funkcinis tvs_session_id Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį Iki internetinio puslapio uždarymo
analitinis _hjlncludedlnSample Šie slapukai naudojami statistinei Informacijai apie interneto puslapio lankomumą rinkti; gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui tobulinti Iki internetinio puslapio uždarymo
funkcinis procesas Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant pagerinti vartotojo patirtį (kliento padėtis kredito paraiškos pildymo eigoje) Iki internetinio puslapio uždarymo
funkcinis hidecookie Išsaugomas vartotojo pasirikimas ar kartoti pranešimą apie naudojamus slapukus 30 dienų
funkcinis wfvt_2169741950 Svetainės funkcionalumui užtikrinti. 30 min
funkcinis wordfence_verfifiedHuman Svetainės saugumo funkcionalumui užtikrinti. 1 d.

Mūsų svetainėje naudojami tokie slapukai:

Funkciniai slapukai. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės ar kitų duomenų.

Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui. Mes galime rinkti informaciją, pavyzdžiui, iš rinkodaros tikslais siunčiamų el. laiškų ir naujienlaiškių, siekdami išsiaiškinti, ar el. laiškai buvo atidaryti ir ar jie paskatino vartotojus atlikti kokius nors veiksmus, pavyzdžiui, ar vartotojas paspaudė el. laiške pateiktą nuorodą į mūsų interneto svetainę.

Tiksliniam rinkodaros orientavimui. Naudodami slapukus mes taip pat galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacineje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesi, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikima arba blokuoti prieigą prie svetainės.

10. Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika įsigalioja 2019-06-01.

Ši Privatumo politika skelbiama viešai interneto svetainėje www.nordrent.lt

Ši Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama atsižvelgiant į teisės aktų ir / ar Bendrovės veiklos pokyčius, tačiau ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus.

Norų sąrašas Meniu 0 0 €
Į viršų